Klienci indywidualni Oferta dla firm Oferta dla rolników
SWIFT KOD: GBWC PL PP
  Kupno Sprzedaż Śr.NBP
EUR4.18604.44504.2969
USD3.80033.99093.8958
CHF3.86913.95033.9104
GBP4.76755.00504.8998
z dnia 2019-10-14 g. 15:00

stopy procentowe NBP
Stopa procentowa Procent
Referencyjna1.50
Lombardowa2.50
Depozytowa0.50
Redyskonta1.75
Obowiązują od 2015-03-05
stawki referencyjne
TerminWIBORWIBID
O/N1.611.31
T/N0.001.31
1T1.601.40
2T0.001.40
1M1.631.43
3M1.721.52
6M1.791.59
9M0.001.60
1R1.841.64
Stawki z dnia 2019-10-11
Konto za zlotówkę Western Union Przelewy ekspresowe BlueCash Terminale platnicze Zastrzeganie kart Program Rodzina 500+

Aktualności

Komunikat o przetwarzaniu danych osobowych

logo bsleba do rodo

KOMUNIKAT O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Banku Spółdzielczym w Łebie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (potocznie zwanego RODO) Bank Spółdzielczy w Łebie pragnie zaprezentować kilka informacji uszczegóławiających owe zasady.

Bank Spółdzielczy w Łebie pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, głównie ze względu na fakt, że dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce zawarte w umowach są zbieżne z założeniami RODO.

1. Kto jest odpowiedzialny za Państwa Dane

Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa Danych jest Bank Spółdzielczy w Łebie z siedzibą w Łebie, ul. 1 Maja 1 B, 84-360 Łeba wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082920, NIP: 841-000-51-94, REGON: 000495987,

z którym można się kontaktować:

 • osobiście, w siedzibie głównej bądź w placówkach Banku
 • pisemnie na adres centrali: Bank Spółdzielczy w Łebie, 84-360 Łeba, ul. 1 Maja 1B
 • mailowo lub telefonicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (59) 8661-833;

Bank Spółdzielczy w Łebie z dniem 10.08.2018 roku, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, w składzie:

 • Bernadeta Gronowska
 • Jacek Rembikowski
 • Halina Nastała
 • Wioletta Niedźwiecka
 • Adam Gumienny

Za bezpośredni kontakt z Państwem odpowiada: Halina Nastała, a wszelkie uwagi mogą Państwo kierować:

 • listownie na adres: Bank Spółdzielczy w Łebie, ul. 1 Maja 1 B, 84-360 Łeba
 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie w godzinach pracy Centrali Banku

2. Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane

Bank przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz dla realizacji czynności bankowych zleconych przez Klientów.

Oznacza to, że Bank przetwarza Państwa dane, pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności, w celu wykonania wszelkich zadań związanych z obsługą Klienta, począwszy od jego poprawnej identyfikacji, oceny zdolności kredytowej, analiza ryzyka kredytowego, monitoring kredytowy, obsługa płatności, czy obsługa ubezpieczeń.

Dane te każdorazowo pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów lub za ich pośrednictwem, gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa osoby której dane dotyczą, a których podanie jest niezbędne do realizacji działań, np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci.

W przypadku procesów kredytowych, dane mogą być także pozyskiwane z BIK oraz innych instytucji zajmujących się lub umożliwiających Bankowi ocenę wiarygodności kredytowej klientów.

Dodatkowo dane te są przetwarzane w celu monitorowania ryzyk bankowych, związanych z prowadzoną przez Bank działalnością.

Bank jako instytucja zaufania publicznego podlega ponadto licznym obowiązkom prawnych do których należą przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie terroryzmowi oraz jak każde inne przedsiębiorstwo Bank podlega prawu podatkowemu, z czego wynikają kolejne obowiązki.

Ponad to Bank powierza oraz udostępnia Państwa dane na zasadach wynikających z obowiązującego prawa, gdzie informacje o tym fakcie, stosownie do oferowanej usługi zawarte zostały w umowach z Klientami.

3. Prawa Klienta

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.

Dane mogą i są przetwarzane:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy,
 • w celu wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
 • dla celów statystycznych i analiz,
 • w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego,
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank,
 • w zakresie ustalania i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 • na podstawie litery prawa,
 • na podstawie zgody klienta.

Na żądanie Klienta, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, to po jej zakończeniu zgoda może być skutecznie cofnięta w dowolnym czasie. W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy mogą Państwo natomiast żądać zaniechania czynności marketingowych w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Ponadto w zakresie przekazanych przez Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia do innego Administratora w ustrukturyzowanym czytelnym formacie o ile zakres danych nie narusza tajemnicy bankowej oraz praw osób trzecich.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Państwa Danych, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Komu dane są przekazywane

Dane są przekazywane podmiotom z którymi Bank współpracuje lub z którymi Bank jest zobowiązany współdziałać. Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 • podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Spółdzielczy System Ochrony),
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA, Mastercard, First Data Polska S.A.,
 • biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy (np. Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie),
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmiotom powiązanym działającym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej,
 • podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych.

Szczegółowe informacje dotyczące komu i na jakich warunkach dane są przekazywane zawarte zostały w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.

Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonywania umowy (np. realizacji Państwa dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Państwa dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Państwa dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

5. Czas przetwarzania

Czas przetwarzania generalnie zależny jest od rodzaju usługi i formy współpracy i wynika wprost z litery prawa w tym m.in. z:

 • Prawa bankowego
 • Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
 • Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
 • Kodeksu cywilnego
 • Regulaminu Ochrony Danych Osobowych

 Komunikat o przetwarzaniu danych osobowych

bank internetowy
 
RODO
System Ochrony SGB
Kalkulator kredytowy
Kalkulator lokatowy
Nasi partnerzy
SGB Trans Leasing
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Concordia
AMRON
Narodowy Bank Polski Związek Banków Polskich Bankowy Fundusz Gwarancyjny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Spółdzielcza Grupa Bankowa
© Copyright 2012, Bank Spółdzielczy w Łebie
designed and powered by Alma S.A.