Klienci indywidualni Oferta dla firm Oferta dla rolników
SWIFT KOD: GBWC PL PP
  Kupno Sprzedaż Śr.NBP
EUR4.37354.79014.6102
USD4.07974.46764.2966
CHF4.42104.51574.4814
GBP5.15155.64395.4209
z dnia 2022-05-27 g. 15:50

stopy procentowe NBP
Stopa procentowa Procent
Referencyjna5.25
Lombardowa5.75
Depozytowa4.75
Redyskonta5.30
Obowiązują od 2022-05-06
stawki referencyjne
TerminWIBORWIBID
O/N5.425.13
T/N5.325.02
1T5.385.18
2T5.515.31
1M5.795.59
3M6.536.33
6M6.756.55
1R6.846.64
Stawki z dnia 2022-05-26
Dobry Start 300+ Terminale platnicze Zastrzeganie i aktywacja kart Program Rodzina 500+

Historia Banku

Historia

W dniu 29 sierpnia 1948 r. na Walnym Zgromadzeniu Organizacyjnym grupa rolników i rybaków powołała do życia „Bank Ludowy spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami w Łebie”. Wpis do rejestru Spółdzielnia uzyskała 15 listopada 1948 r. Uroczyste otwarcie banku nastąpiło 1 grudnia 1948 r.

Głównym i nadrzędnym celem działalności banku było udzielanie swoim członkom taniego kredytu, w celu przeciwdziałania lichwie, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych, kupno i sprzedaż papierów procentowych.

W dniu 25 czerwca 1950 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków na podstawie Zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 r. Spółdzielnia została przekształcona w Gminną Kasę Spółdzielczą.
W latach 1955-1956 nie odbyły się Walne Zgromadzenia w związku z wydarzeniami politycznymi w kraju.

112 maja 1957 r. Walne Zgromadzenie delegatów przyjmuje nowy wzorcowy statut Kas Spółdzielczych wprowadzony w życie Zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1956 r.. Tym samym spółdzielnia przyjmuje nazwę „Kasa Spółdzielcza”.    

29 kwietnia 1967 r. Walne Zgromadzenia Kasy Spółdzielczej dokonało zmiany statutu. Dotychczasowa nazwa „Kasa Spółdzielcza” zmieniona została na „Bank Spółdzielczy w Łebie”.

Pierwszy oraz obecny Skład Rady Nadzorczej

W pierwszy skład Rady Nadzorczej powołani zostali: Wacław Kiersz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Czerwiński – Członek Rady, Władysław Płóciennik – Członek Rady, Maksymilian Spiżak – Członek Rady, Czesław Ulowski – Członek Rady, Stefan Żak – Członek Rady.

Wybrana Rada Nadzorcza przez delegatów na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 17 maja 2002 w składzie: Bazyl Krystyna, Sokólski Ryszard, Mądry Czesław, Horanin Stanisław, Suchodolski Wacław, Nastały Piotr, Kobzdej Michał działa w niezmienionym składzie do dnia dzisiejszego.

Zmiany w składzie Zarządu Banku

W skład pierwszego Zarządu wchodzili: Bolesław Stepka - Prezes Zarządu i Kierownik Banku, Aleksander Januszczyk – Sekretarz, Józef Burzyński – Skarbnik.

Do 31 października 1955 r. Spółdzielnią kierował Bolesław Stepka. Stanowisko Kierownika Gminnej Kasy Spółdzielczej z dniem 1 listopada 1955 r. objął Stanisław Grabowski.

1 października 1967 r. następuje zmiana Kierownictwa banku, pełnienie obowiązków Kierownika powierza się Panu Szumskiemu Janowi. Miesiąc później stanowisko Kierownika banku zostaje powierzone Olgierdowi Dirbach.

Z dniem 30 lipca 1981 r. odchodzi na emeryturę dotychczasowy dyrektor banku Pan Dirbach Olgierd, a stanowisko dyrektora banku z dniem 1 sierpnia 1981 r. obejmuje Zbigniew Godlewski.

W dniu 31 grudnia 1982 r. odchodzi ze stanowiska dyrektora banku Zbigniew Godlewski w związku z powołaniem go na Naczelnika Miasta Łeby. 13 stycznia 1983 r. Rada i Zarząd banku zatwierdzają na stanowisko dyrektora banku Panią Janinę Godlewską. Funkcję tą pełni do chwili obecnej.

Powołany dnia 24 czerwca 1994 r. Zarząd Banku w składzie: Janina Godlewska – Prezes Zarządu, Czesława Żak – Z-ca Prezesa Zarządu, Daniel Figacz – Członek Zarządu pełnią funkcję w niezmienionym składzie aż do grudnia 2011 r. W dniu 9 grudnia 2011 r. odchodzi Pan Daniel Figacz, a pełnienie funkcji Członka Zarządu powierza się Pani Jadwidze Kowalczyk.

Rozwój banku

1 listopada 1951 r. bank rozszerzył swoją działalność otwierając Punkt Kasowy w Wicku. Rok później zostaje utworzony Punkt Kasowy we Wrześciu. Z dniem 1 stycznia 1974 r. Punkt Kasowy w Wicku zostaje przekształcony w Oddział Banku.

7 czerwca 1984 r. odbywa się Zebranie Przedstawicieli połączone z uroczystym otwarciem nowej siedziby Banku w Łebie przy ulicy 1 Maja 1B.

Rok 1989 jest rokiem przełomowym w działalności banku. Transformacja gospodarcza znalazła swoje odbicie w systemie bankowym. Wprowadzonych zostaje szereg zmian oraz nowych standardów ekonomicznych i prawnych działania banku w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Po raz pierwszy bank może rozszerzyć działalność poza teren gminy. Narodowy Bank Polski przejmuje funkcję nadzorczą wobec Banków.

W wyniku uchwalenia ustawy o restrukturyzacji BGŻ i Banków Spółdzielczych Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w dniu 21 października 1994 r. podejmuje uchwałę o przystąpieniu i utworzeniu przy udziale banku spółdzielczego, Bałtyckiego Banku Regionalnego S.A. w Koszalinie. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom gospodarki wolnorynkowej w 1995 r. Rada i Zarząd Banku podejmuje decyzję wyboru drogi samodzielnej sanacji. W ramach tych działań Zebranie Przedstawicieli w dniu 22 czerwca 1995 r. podejmuje uchwałę przejęcia Banku Spółdzielczego w Czarnej Dąbrówce i przekształcenie go w Oddział Banku Spółdzielczego w Łebie. Wobec ograniczeń ustawy restrukturyzacyjnej dotyczącej terenu działania, Zarząd Banku występuje w miesiącu wrześniu o wyrażenie zgody na rozszerzenie terenu działania na gminy: Nowa Wieś Lęborska, Cewice i miasto Lębork. Z dniem 6 maja 1996 r. zostaje utworzona kolejna jednostka banku – Punkt Kasowy w Cewicach.

Lata 2000-2002 są latami dynamicznego rozwoju i wielu przemian. W dniu 19 grudnia 2000 r. została zawarta umowa między Bankiem Spółdzielczym w Łebie a Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. o wykupie 250 akcji imiennych BBR S.A..

Mając na celu wzajemną pomoc i współpracę w realizacji zadań statutowych, rozwój i doskonalenie działalności bankowej oraz ochronę interesów ekonomicznych i prawnych banków spółdzielczych w roku 2001 Bank Spółdzielczy w Łebie podpisał umowę zrzeszenia się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu i stworzeniu Spółdzielczej Grupy Bankowej, w której to grupie jest zrzeszony do chwili obecnej.

W roku 2001 Bank otworzył Filię w Nowej Wsi Lęborskiej. W roku 2003 Bank otworzył kolejną swoją placówki (Filię) tym razem w Lęborku. W roku 2011 powstaje następna placówka banku w Lęborku.

bank internetowy
 
RODO
System Ochrony SGB
Kalkulator kredytowy
Kalkulator lokatowy
Nasi partnerzy
SGB Trans Leasing
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Generali Agro
AMRON

platnosci w europie prawa klienta

Narodowy Bank Polski Związek Banków Polskich Bankowy Fundusz Gwarancyjny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Spółdzielcza Grupa Bankowa
© Copyright 2012, Bank Spółdzielczy w Łebie
designed and powered by Alma S.A.